Knot Hand Warmer (KH)
62,000원


Composition :  1 : Rayon 65%, Poly 30%, Span 5%

                           2 : Nylon 100%

           

Size (ONE) : Length 46


- 스트링 디테일의 핸드워머로 다양한 연출

- 신체 곡선을 따라 절개된 패턴으로 입체적인 실루엣

- 소프트한 져지 소재를 메인으로 나일론 배색

- 드레스업 디테일 스트링, 탈부착 가능